Udskriv

Opgavefordeling

Rektor Kristian Bennike: Ansvar over for UVM og bestyrelse, mål og strategisk styring, undervisningstilbud og oprettelse af klasser og hold, fordeling af ressourcer og opgaver, herunder fag- og timefordeling, kontrol med skolens økonomi, bygninger, lokaler og sikkerhedsleder, personale og ansættelser, elevsager, kontakt til elevråd 

Stedfortræder for rektor Anne Granum-Jensen: Skr. eksamen, kontakt til teamledere og fagsekretærer ang. arbejdsopgaver, møder mv., timeregnskab og lectioadministration i forbindelse med studieture m/overnatning, Almen Studieforberedelse, udviklingsopgaver stx, studieretninger og optagelse.dk, talentarbejde, konkurrencer, folkeskolesamarbejde, informationsopgaver, herunder kalender, årsskrift, hjemmeside, facebook, orienterings- og forældremøder, ledelsesopgaver i forhold til udvalg, ledelsesopgaver i forhold til pædagogikum og kursusledere, personaleledelse

Uddannelsesleder Karen Haahr: Elevsager, herunder forsømmelser og fastsættelse af eksamensvilkår og kontakt til teamledere vedr. elever, udviklingsopgaver hf, lærerforsamlingsmøder, undervisningsmidler, ledelsesopgaver i forhold til udvalg, flerfaglige opgaver i hf og stx, fordeling af tid til skriftligt arbejde, elevaktiviteter, elevtrivsel, personaleledelse

Fuldmægtig Jane Gade Andersen: Økonomi, budgetoplæg, budgetkontrol, kontrol af statstilskud og årsrapport, regnskabsopgaver, bogføring, bygningsadministration, indkøbsaftaler, sekretariatsfunktioner i forhold til bestyrelse

Uddannelsessekretær Mette Bolding: Elevadministration stx og hf, elevoptagelse, elevforsømmelser, eksamen, su, indhentning og kontrol af statstilskud, holdplanlægning i Lectio

Sekretær/lønmedarbejder Mette Sørensen: Lønadministration med Silkeborg Data, lønprognoser, refusioner, ansættelsesforhold, personaleadministration, brobygningsadministration, pædagogikum, postfordeling, årsskrift, brochurer, præsentationsskærme, hjemmeside og pressekontakt, skolens kalender, opgørelse af merarbejde og udbetaling af merarbejde m.v., opgørelse af lærerarbejdstimer til andre opgaver end undervisning, møder på kontoret (aftaler vedr. servering, afrydning m.v.), skriftlig og mundtlig eksamen, SRP, AT

Sekretær Jonna Bloch: Økonomi, skema, bogføring, refusion af lærerløn og sps, regnskab for Støttefonden og automater, censorudligning, lokaleudlån, legater, terminsprøver og eksamen, Lectio

Biblioteksassitent Helle Berndt: Drift af bibliotek (udlån og indkøb samt vejledning af elever)

Udvalg: Bestående af ledelse og medarbejdere til konkrete opgaver som aktivitetsudvalg f.eks. fællesarrangementer og introforløb, Udvalg vedr. gymnasiumuddannelse og hf til udvikling af indhold og inspiration for teamlederne, årsskriftsudvalg og økonomiudvalg til fordeling af bevilling til undervisningsmidler

Teamleder for hver klasse: Tilrettelægger flerfaglig undervisning – almen studieforberedelse, sikrer variation og progression i arbejdsformer, koordinerer elevers arbejdsbyrde fordeler elevtid til skriftligt arbejde, sikrer evaluering af fælles projekter, følger den enkelte elev og samarbejder med klassens studievejleder

Studievejledning: Gennemførselsvejledning, kollektivt og ved elevsamtaler, orientering om skolen og dens tilbud, tilrettelæggelse af brobygningsforløb og besøgsdag(e) for kommende elever

Se Organisationsdiagram 2016