Udskriv

Støtteforeningens vedtægt

§ 1. Foreningens navn og hjemsted:

Foreningens navn er ”Støtteforeningen ved Ribe Katedralskole”. Dens hjemsted er i Esbjerg kommune.

§ 2. Foreningens formål:

Foreningens formål er dels at drive drikkevandsautomater og lignende aktiviteter ved Ribe Katedralskole i overensstemmelse med Finansministeriets til enhver tid gældende regler herom og dels at yde økonomisk støtte til elevers deltagelse i ekskursioner o.l. og til andre foranstaltninger, der er arrangeret af skolen som led i undervisningen. Støtte hertil tildeles på baggrund af elevens økonomiske forhold og efter ansøgning.

Støtteforeningen kan også yde tilskud til skolens arrangementer, til arrangementer i samarbejde med skolen samt til større anskaffelser.

Skolen har ingen forpligtelse over for automatdrift og forvaltning af økonomisk støtte. Skolen hæfter ikke for trejdemands kontrakts- eller erstatningsmæssige krav overfor automater m.v.

§ 3. Medlemmer:

Medlemmer er lærere ved skolen. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af skolens rektor og to medlemmer valgt af pædagogisk råd. Bestyrelsens formand er rektor. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Bestyrelsen disponerer over fondens midler i overensstemmelse med denne vedtægt. Bestyrelsen fastsætter selv procedure for behandling af ansøgninger.

§ 4. Kontingent:

Medlemmer af foreningen betaler ikke kontingent.

§ 5. Regnskab, budget og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Den af generalforsamlingen valgte revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Det reviderede regnskab skal senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb være tilgængeligt for medlemmerne og godkendes på foreningens generalforsamling.

§ 6. Generalforsamling.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag på skolen. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.

Forslag der ønskes behandles på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år

4. Behandling af indkomne forslag

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

6. Valg af revisor

7. Eventuelt

§ 8. Stemmeret og afstemning:

Stemmeret til generalforsamling har de fremmødte medlemmer.

Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 12.

Afstemning skal ske ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller fem medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodningen om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

§ 10. Tegning og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 11. Opløsning/ændring af formåls paragraf:

Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal, uden hensyn til de fremmødtes antal.

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue/overskud Ribe Katedralskole.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 15. december 2006.