Udskriv

Studie- og ordensregler

Almindelige regler for orden og samvær

 1. Almindelige regler og normer for god opførsel forudsættes bekendt og gælder overalt på skolen og i forbindelse med enhver aktivitet, som har relation til skolen.
 2. Alle på skolen forventes at behandle hinanden hensynsfuldt og med respekt.
 3. Skolens udstyr og inventar skal behandles ordentligt. Overtrædelse af dette kan medføre erstatningsansvar. Særlige edb-ordensregler findes på skolens hjemmeside.
 4. Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs. Der kan ikke dispenseres fra denne regel. Se skolens rygepolitik.
 5. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. Se skolens Politik for alkohol og euforiserende stoffer.
 6. Eleverne må ikke møde til undervisning og tilsvarende arrangementer påvirkede af hverken alkohol eller andre former for rusmidler.
 7. Der må som udgangspunkt ikke indtages alkohol på skolens område og ved arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture. Efter aftale med rektor kan der dog gives tilladelse til at udskænke øl og andre alkoholiske drikke med en alkoholprocent på max 5% til fester og andre arrangementer. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til fester, caféer og andre arrangementer.
 8. I forbindelse med studieture fastsætter deltagende lærere efter aftale med rektor regler for alkohol uden for undervisningstiden og seneste tidspunkt, elever skal være tilbage på hotel, vandrehjem el.lign. Se skolens Politik for alkohol og euforiserende stoffer.

Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

 • Mundtlig advarsel
 • Skriftlig advarsel
 • Erstatningsansvar ved ødelæggelse af skolens inventar og udstyr
 • Nægtelse af adgang til eller bortvisning fra fester, caféer ol.
 • Udelukkelse fra fester eller andre arrangementer på skolen i en længere periode
 • Hjemsendelse for egen regning fra introtur, studierejser og ekskursioner
 • Midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage, som registreres som fravær
 • Bortvisning fra undervisningen og skolen i særligt graverende tilfælde

Aktiv deltagelse i undervisningen

Eleverne forventes at deltage aktivt og ansvarligt i undervisningen.

Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:

 1. Fremmøde til al undervisning. Alle former for fravær, uanset årsag, medregnes som fravær. Rektor kan beslutte at godkende fravær, fx til udlandsophold.
 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Dette betyder også, at opgaver af en uacceptabel kvalitet kan betragtes som ikke afleverede.
 3. Som elev har man pligt til at skrive sine opgaver selv og ikke modtage uretmæssig hjælp til opgaveskrivning.
 4. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 5. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 50 kr.(1999-priser) pr. døgn pr. deltager.
 6. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
 7. Rektor kan beslutte at fritage en elev for aktiv deltagelse i dele af undervisningen, fx på grund af sygdom eller handicap. Rektor kan i denne forbindelse anmode eleven om dokumentation i form af en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæring.

Ved for meget fravær anvendes følgende sanktioner:

 1. Teamlederen i elevens klasse følger elevens fravær og gennemgår 3 gange pr. semester fraværet sammen med klassens studievejleder og en uddannelsesleder. Teamlederen, studievejlederen og uddannelseslederen aftaler, hvilke tiltag der skal sættes i værk. Teamlederen kan efterfølgende tale med eleven om fraværet, eller eleven kan få en skriftlig advarsel, afhængig af forsømmelsernes størrelse.
 2. Hvis elevens forsømmelser fortsætter, indstilles eleven på stx til at skulle aflægge prøve i et eller flere, evt. alle, afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.
 3. Tilsidesættes mødepligten fortsat, kan retten til at gå til prøve i et eller flere fag fortabes.
 4. Skolen afgør, om eleven er studieaktiv. Hvis eleven findes ikke-studieaktiv, bortfalder elevens SU i den ikke-aktive periode.
 5. I særligt graverende tilfælde kan der ske bortvisning. Sanktionerne iværksættes efter konkret vurdering, og der kan tages hensyn til årsagerne til fraværet.

Eleverne kan løbende holde sig orienteret om deres fravær i Lectio. Eleverne kan registrere årsagen til fravær i Lectio, og skolen kan beslutte at tage hensyn til dette ved tildeling af sanktioner.

Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver anvendes følgende sanktioner:

 1. For stx gælder, at kontoret gennemgår elevernes skriftlige fravær ca. en gang om måneden. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til ”Skrivestue”, hvor eleven under overvågning udarbejder et antal skriftlige afleveringer og derved forhåbentlig bringer sit skriftlige fravær ned under de 15%. Hvis eleven udebliver fra ”Skrivestuen” eller skylder så mange opgaver, at ophold i ”Skrivestuen” ikke bringer elevens skriftlige fravær ned under 15% og fortsat ikke afleverer opgaver, gives en skriftlig advarsel.
 2. For hf gælder, at der afholdes lektiecafe en gang om ugen. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til lektiecafe, hvor der er mulighed for at få hjælp til sine opgaver, hvis det er nødvendigt. Herved nedbringes det skriftlige fravær forhåbentlig. Hvis eleven udebliver fra lektiecafeen, eller hvis ophold i lektiecafeen ikke har det ønskede resultat, gives en skriftlig advarsel.
 3. Tilsidesættes afleveringspligten fortsat, kan retten til at gå til prøve i et eller flere fag fortabes.
 4. Hvis eleven fortsat ikke afleverer de skriftlige opgaver, kan eleven på stx indstilles til at skulle aflægge prøve i et eller flere, evt. alle, afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.
 5. Elever, som i helt usædvanlig grad forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan bortvises fra skolen.

Sanktioner i tilfælde af, at en elev udgiver andres arbejde for sit eget:

 1. Første gang, man tages i snyd, gives en skriftlig advarsel. Elever i 1g og 1hf kan dog i første omgang få en mundtlig advarsel af faglæreren i det pågældende fag.
 2. Tages en elev på stx i at snyde for 2. gang, indstilles eleven til at skulle aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.

Tages en elev på hf i at snyde for 2. gang gives en skriftlig advarsel, og der indkaldes til samtale med rektor.

 1. Gentager snyderiet sig en 3. gang, bortvises eleven fra skolen.
 2. Snyd ved eksamen medfører bortvisning.

På baggrund af en vurdering af en elevs aktive deltagelse i undervisningen træffes afgørelse om, hvorvidt eleven indstilles til prøve det pågældende år.

En elev, der har 02 eller derover i ikke-vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis en elev har et gennemsnit på under 02, og det tillige vurderes, at eleven har fået for lidt udbytte af undervisningen, kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin.

Med mindre andet fremgår ovenfor, er det i alle tilfælde rektor, der beslutter en given sanktion.

Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende ovennævnte sanktioner uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

Kristian Bennike

Rektor

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 14. december 2011

Justeret juni 2016.

Retningslinjer for elever på studierejser