Udskriv

Profil

Profil for Ribe Katedralskole   

Ribe Katedralskole med gymnasium og hf-kursus har til huse i smukke historiske bygninger midt i Ribes gamle bykerne, tæt på byens tilbud og transportmuligheder. Skolen er igennem de senere år blevet udvidet med en række moderne bygninger, og gamle lokaler er blevet renoveret med henblik på at sikre et tidssvarende undervisningsmiljø.

Målgruppe og udbud

Skolens målgruppe er folkeskoleelever i Ribe, Bramming, Rødding, Gram, Toftlund, Skærbæk, Holsted og Brørup samt efterskoleelever fra de nævnte områder. Vækstpotentiale findes i landdistrikterne med relativ lav gymnasiefrekvens. Hf-kursets målgruppe er elever fra 10.klasse samt unge voksne, der gerne vil have en almen uddannelse.

Skolen tilbyder et bredt udbud af studieretninger i stx med moderne fremmedsprog, naturvidenskabelige fag, samfundsfag og musik samt græsk og latin. Med skolens lange historie og beliggenhed i et yderområde er dette brede udbud en væsentlig del af skolens profil.

HF- kurset opretter en række valgfag, der afspejler elevernes ønsker og giver dem mulighed for optagelse på videregående uddannelser.

Skolen skal tiltrække elever, så der er et tilstrækkeligt elevgrundlag og det nødvendige økonomiske fundament. Der skal være vægt på informations- og orienteringsmøder for nye elever og deres forældre, særligt møde for efterskoleelever, introduktions- og brobygningsforløb for 8., 9. og 10. klasseelever og samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning - herunder deltagelse i UU’s vejledningsarrangementer.

Skolens skema skal være skema tilpasset tog- og bustider i så høj grad som muligt.

Skolen skal være synlig og anvende presse, annoncering, brochurer, Facebook, hjemmeside og årsskrift.

Fag og faglighed:
Højt fagligt niveau. Vi er en skole, der prioriterer et højt fagligt niveau. Skolen lægger også vægt på sammenhæng mellem fagene og på, at eleverne oplever variation i undervisningen, samt på, at de løbende opnår en større og større grad af studiekompetence. Lærernes faglige kvalifikationer er centrale, og vi tager gruppen af elever med særlige talenter alvorligt, bl.a. ved deltagelse i faglige konkurrencer i en lang række af fag, ved tilbud om deltagelse i studiekredse og sidst men ikke mindst ved at tilbyde deltagelse i to særlige talentprogrammer STC, Science Talent College og ATU, Akademiet for Talentfulde Unge.

  • Fælles grundforløb i gymnasiet.

Som noget helt specielt tilrettelægger Ribe Katedralskole undervisningen i første halvdel af 1.g som et fælles grundforløb, der er ens for alle klasser. Efter grundforløbet brydes klasserne op, og i januar i 1.g begynder undervisningen på studieretningerne. Denne struktur sikrer eleverne den størst mulige valgfrihed og det mest kvalificerede grundlag for valg af studieretning og sprogfag, som finder sted i starten af december i det første skoleår. Over halvdelen af eleverne i 1.g vælger efter grundforløbet en anden studieretning end den, de før optagelsen havde forestillet sig, at de ville vælge, og mange elever søger Ribe Katedralskole netop på grund af det fælles grundforløb.
Lektiestøttet hf.

I 1.hf og 2hf er der afsat studietimer, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med deres opgaver, og i hele hf-forløbet er der tutortimer til et tæt samarbejde mellem lærer og elev om den enkeltes uddannelse. På Ribe Katedralskole giver hf også eleverne mulighed for toning af uddannelsen mod deres senere erhvervsvalg.
En aktiv fastholdelsespolitik. Skolen gør en aktiv indsats for at minimere frafaldet af elever. Vi følger løbende op på den enkelte elevs trivsel og fraværsstatus med henblik på at takle eventuelle udfordringer hurtigt og effektivt, og vi giver ekstra hjælp i form af studietimer og lektiecaféer i bl.a. matematik og dansk.

En udadrettet skole
Skolen i Ribe. Ribe Katedralskole samarbejder regionalt med Aalborg Universitet, Esbjerg og Syddansk Universitet, Esbjerg. Skolen samarbejder også med museer i området, herunder med Ribe Kunstmuseum og Museet Ribes Vikinger. F.eks. besøger alle skolens elever i 1.g Museet Ribes Vikinger i forbindelse med undervisningen i AT. Naturvidenskabsfestivalen i efteråret giver bl.a. anledning til at invitere elever fra byens folkeskoler og fra Riberhus Privatskole på besøg i laboratorierne, og skolens observatorium er på udvalgte aftner åbent for alle interesserede. Den årligt tilbagevendende forårskoncert indgår naturligt i byens øvrige kulturliv og trækker ofte et stort publikum.

  • Studieture i ind- og udland.

Skolen organiserer om foråret studierejser til en større europæisk hovedstad for eleverne i 1.hf og 2.g. Der er introtur i efteråret i 1.hf og i foråret i 1.g, og i 3.g og 2hf rejser eleverne til København med et af deres A-niveau fag. Skolen har desuden en fast og velfungerende udvekslingsaftale med et tysk gymnasium i Zittau, og en lignende udvekslingsaftale med et spansk gymnasium i Alzira. Desuden deltager et antal engelskelever i udvekslingen med Jacob A. Riis Settlement House i New York. Hertil kommer andre ekskursioner og studierejser i forbindelse med især A-niveau fagene i gymnasiet, hvor f.eks. fysik A-holdene tager til DESY i Hamborg eller Barsebäck i Sverige, og kemi A-holdene besøger bl.a. Krudtværket i Frederiksværk.

Det sociale liv på skolen
En skole med historie og traditioner. Ribe Katedralskole er landets ældste skole, hvis historie med sikkerhed går tilbage til mindst 1145. Med en lang historie følger traditioner, som vi værner om. Skolen har bl.a. en flere hundrede år gammel tilknytning til byens domkirke, der danner rammen om den årlige juleafslutning. Elevforeningen Heimdal og skolebladet Mercurius udgør to gamle og farverige institutioner, som sætter deres præg på skolen. Heimdal står bl.a. for at arrangere skolens fester, heriblandt den årlige gallafest Store Heimdal, der også tiltrækker mange tidligere elever.
Elevinteresser tilgodeses. På Ribe Katedralskole giver vi eleverne mulighed for at dyrke deres interesser i skoleregi. Eleverne kan engagere sig i skolens elevorganisationer og selv arrangere f.eks. turneringer i skak og fodbold, men skolen tilbyder også både kor, billedkunst, astronomiaftener og en række forskellige sportsgrene. Skolen har også et velfungerendeelevråd, som bl.a. vælger repræsentanter til skolens udvalg og dermed har indflydelse på det sociale liv og den daglige drift af skolen.
Desuden forsøger vi som en skole med et stort opland gennem planlægning af skoledagens længde og i et samarbejde med trafikselskaberne at mindske eleverne ventetid på hjemtransport efter endt skoledag.

De fysiske rammer
Gode rammer for studier og socialt fællesskab. På Ribe Katedralskole bestræber vi os på at have og fortsat udvikle et godt studiemiljø, men vi lægger også vægt på, at eleverne har gode muligheder for at skabe et rigt socialt liv på skolen. Vi har mange gode studie- og opholdssteder i åbne, lyse lokaler som f.eks. skolens bibliotek og den store fællessal i to etager. Vi har også hyggelige, velafskærmede uderum med borde og bænke flere forskellige steder på skolens område.

  • En moderne skole

Vi lægger stor vægt på at være en moderne skole. Alle klasselokaler er udstyret med elektroniske tavler, og der er trådløst internet på hele skolen. Brug af bærbar computer og andre elektroniske platforme indgår som en naturlig del af undervisningen, og det forventes følgelig, at eleverne medbringer pc eller lignende i hverdagen.
Skolens faglokaler i naturvidenskab, idræt, musik og billedkunst er udstyret med det sidste nye inden for fagene og lever fuldt ud op til en moderne undervisning. Skolen prioriterer parallelt med investeringerne i moderne udstyr en løbende efteruddannelse af skolens lærere, bl.a. inden for brug af it i undervisningen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 08.06.2015

Bent Karsdal, rektor