Udskriv

Større opgaver stx

I STX skrives 3 større opgaver i forskellige fag og desuden 2 synopser i forbindelse med Almen studieforberedelse, AT.

OBS: AT forsvinder med gymnasiereformen, der forventes vedtaget januar 2017.

1.g:

DA-HI-opg.: I slutningen af 1.g skriver eleverne en opgave i dansk, historie eller begge fag.  Eleverne vælger selv, hvad de vil skrive om, og deres lærere i de to fag fungerer som vejledere. Opgaven skrives i løbet af eksamensperioden, og der indlægges inden afleveringsfristen en vejledningsdag, hvor eleverne kan få hjælp af deres lærere. Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRO i 2.g og SRP i 3.g. Opgaven evalueres af vejlederen.

2.g: 

SRO: På Ribe Katedralskole skriver eleverne en studieretningsopgave, SRO, i forbindelse med eksamensperioden i foråret i 2.g. Lærerne i de 2-3 studieretningsfag tilrettelægger i perioden mellem efterårsferie og vinterferien et undervisningsforløb, der danner basis for opgaven. Lærerne udformer to problemstillinger, som eleverne kan vælge imellem, og fungerer som vejledere. Opgaven skrives i løbet af eksamensperioden, og der indlægges inden afleveringsfristen en vejledningsdag, hvor eleverne kan få hjælp af deres lærere. Opgaven fungerer som en øvelsesopgave forud for SRP, som skrives i 3.g. Opgaven evalueres af vejlederne.

AT - bortfalder for elever, der begynder august 2017: På Ribe Katedralskole udarbejder eleverne i foråret i 2.g en synopsis i almen studieforberedelse, AT. Denne synopsis danner udgangspunkt for en mundtlig årsprøve i AT. Hver studieretningslærer udvælger 2 afgrænsede emner inden for det overordnede emne, som året før var AT-eksamensemne for eleverne i 3.g. Eleverne vælger hvilket af de to afgrænsede emner, de vil arbejde med. Eleverne opstiller selv en problemformulering med underspørgsmål, som skal besvares inden for det valgte afgrænsede emne. Der arbejdes i to fag, og ofte skal de to fag være valgt, så de repræsenterer hvert sit fakultet/hovedområde. Elevernes lærere i de to fag fungerer normalt som vejledere og også som eksaminatorer ved den mundtlige årsprøve.

3.g:

SRP: Eleverne skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt, SRP. På Ribe Katedralskole skrives dette projekt i øjeblikket i efteråret og afleveres dagen før juleferien. Eleverne har fri de sidste to uger inden ferien til at udarbejde deres opgave. Eleverne vælger selv 2-3 fag, som de vil skrive i, og de vælger selv deres emne. Skolen tildeler eleverne vejledere. Disse vil normalt, men ikke altid være elevens egne lærere i de pågældende fag. Det er den enkeltes vejleder(e), der udformer problemformuleringen ud fra samtaler med eleven om emnet. Opgaven bedømmes af en udefrakommende censor og vejlederne.

Det forventes, at SRP for elever, der begynder august 2017 vil skulle skrives i perioden januar-marts, men det vides endnu ikke.

AT - bortfalder for elever, der begynder august 2017: I slutningen af  januar udmelder ministeriet emnet for årets eksamen i Almen studieforberedelse, AT. Ministeriet udmelder også de nærmere krav til de fag, eleverne kan vælge at arbejde med. I den følgende tid vælger eleverne fag, får tildelt vejledere og opstiller en problemformulering og underspørgsmål, som de vil besvare. Der afsættes to kortere fælles vejledningssceancer med henholdsvis teamleder og faglærere, samt fem hele vejledningsdage, hvor eleverne skal arbejde med deres synopsis og mødes med deres vejleder(e).  Synopsen skrives samtidig med, at eleverne følger den almindelige undervisning. I slutningen af marts skal eleverne aflevere deres synopsis. Synopsen danner udgangspunkt for den mundtlige eksamen i AT. En af vejlederne fungerer som eksaminator ved den mundtlige eksamen. Censor er en udefrakommende lærer.

For mere information: Se links til UVM. Se også i Lectio i mappen "Alle elever og lærere". Der findes en generel vejledning i at skrive opgaver samt nogle vejledninger mhp. at skrive synopsis i AT. Der findes også "køreplaner" for de forskellige opgaver.