Udskriv

Lærerteam

Lærersamarbejde om elever/klasser

Klasseteam.

En klasses team består som udgangspunkt af alle klassens lærere. Rektor vælger en teamleder blandt de lærere, der har alle klassens elever. Rektor udpeger desuden en anden lærer, der kan fungere som sparringspartner for teamlederen. Teamlederen kan efter aftale med rektor dele opgaver med en kollega.

Klasseteamet holder normalt et møde hvert semester. De fleste af punkterne nedenfor lægger op til et møde i begyndelsen af semestret. I grundforløbet i 1g er al undervisning dog så nøje planlagt og koordineret, at et klassemøde fint kan vente til omkring efterårsferien. Klassemøder 1hf kan afholdes hvornår i semestret, teamlederen finder det formålstjenligt. Teamlederen indkalder, fastlægger og udsender dagsordnen samt sender referat til medlemmerne og hele ledelsen.

Emner for møderne og for det øvrige samarbejde i klasseteamet er alt efter årgang og semester bl.a. følgende:

 1. Variation og progression i arbejdsformer bl.a. med udgangspunkt i kurset i studieteknik i 1g
 2. Aftaler om integration af studievejledernes kursus om studie- og notatteknik i fagenes arbejde i grundforløbet i 1g
 3. Tilrettelæggelse af ny skriftlighed i klassens fag og gensidig orientering om arten af klassens forskellige skriftlige opgaver i fagene. Det kan evt. gå på tur blandt fagene at give en lidt fyldigere orientering om skr. arb. og opgavetyper, så alle efterhånden bliver mere fortrolige med andre fags opgavetyper.
 4. Evaluering af undervisningen i klassens forskellige fag
 5. Samarbejde mellem fagene i klassen/på studieretningen.
 6. Afvikling og evaluering af større projekter i klassen, der involverer flere lærere
 7. STX: AT-forløb, DA-HI-opgaven, SRO, SRP, AT-årsprøve.
 8. HF: SSO, Historieopgave, Danskopgave
 9. Studieture:
 10. STX: Mål, fag og emne for AT-studierejsen (til en europæisk storby) i foråret i 2g og fag og lærer(ere) for turen til København (eller en anden dansk universitetsby) i efteråret i 3g.
 11. HF: Emne, fag og lærere for studierejsen i foråret i1hf (mål er pt. Berlin. 1hf-lejrskolen ”Søprojektet” i efteråret planlægges i vid udstrækning af lærerne i NF suppleret med teamleder og tutorer og er nok ikke et tema på et klassemøde.
 12. HF: Studieplan for værkstedsundervisningen og dens gennemførelse i samarbejde med klassens øvrige lærere.
 13. HF: Orientering om praktikforløbet i 2hf, der planlægges af teamelderne og KH
 14. Evt. supplerende regler til skolens studie- og ordensregler mhp. at understøtte et godt socialt miljø i klassen og elevernes faglige udbytte af undervisningen. Herunder også regler for brug af computer ol. i undervisningen.
 15. Aftaler om, hvordan man tilstræber at opnå en elevkultur, hvor elever rydder op efter sig i klassen og på skolens fællesarealer - ude som inde - og sætter stole op efter sig efter hver time.
 16. Elevernes trivsel og deres faglige niveau.

Teamlederen har desuden følgende opgaver:

Klasserumskultur:

Teamlederen sørger for, at forventninger til eleverne i undervisningen tydeliggøres, og er opmærksom på, at der sikres en god klasserumskultur – pædagogisk, socialt og fysisk.

Teamlederen sørger for, at sociale, pædagogiske og faglige problemer, der måtte opstå i klassen, drøftes med de relevante lærere, studievejleder - samt i HF tutorer - og evt. ledelsen.

Fastholdelse, standpunkter og fravær:

Teamlederen følger løbende klassens elever og sørger for, at oplysninger om problemer formidles til og fra lærere og studievejleder – og i HF også tutorer - og vurderer, om ledelsen skal informeres.

Teamlederen kan henvise elever til vejledning og til obligatorisk deltagelse i lektiecafé.

Teamlederen gennemgår 3 gange pr. semester sin klasses elever og noterer de elever, der har et samlet fravær på over 15 % (fysisk fravær eller manglende skriftlige opgaver), herunder også kommentarer om formildende så vel som skærpende omstændigheder, f.eks. sygdom eller selektivt fravær i enkelte fag.

Kommentarer samles i fraværsskabelonen og denne uploades til klassens mappe i Lectio under adm. elevfravær. Så snart alt er klart, flyttes dette til SharePoint/O365. KH giver besked

Herefter deltager teamlederen og klassens studievejleder i et møde med uddannelseslederen med ansvar for fastholdelse. Med udgangspunkt i den kommenterede fraværsliste diskuteres og besluttes indstilling til rektor om tiltag over for de elever, der er nævnt på listen. Får elever efterfølgende advarsel eller kommer på særlige vilkår, vil det fremgå af orienterende mail fra kontoret herom.

Introduktion

Teamlederen forbereder og deltager i introduktionsaktiviteter efter oplæg fra ledelsen (bl.a. teamlederformiddag, eftermiddag om digital dannelse, planlægning af aktiviteter før introfesten og deltagelse i spisning v. introfest).

Teamlederen sørger i samarbejde med studievejlederne for, at studie- og notatteknik integreres i klassens undervisning.

Forældremøder STX

Efter oplæg fra ledelsen planlægger og deltager teamlederen i forældremøder både i grundforløbsklassen i efteråret og i studieretningsklassen i 1g i januar. Alle en klasses lærere deltager i forældremøderne i efteråret, dog kun én repræsentant for nv, ap og idræt pr. klasse. Det sidste møde planlægges og afvikles sammen med de lærere, der har været på introtur, og studieretningslærerne.

Koordinering af skriftlige opgaver

Teamlederen koordinerer elevernes arbejdsbyrde, herunder specielt deres skriftlige afleveringsopgaver efter udspil fra ledelsen, hvor afleveringer i 2. fremmedsprog efter dialog med sproglærerne lægges ind som det første. Valgfag incl. obligatorisk løft i naturvidenskabelige fag er ikke med i koordineringen af skriftlige afleveringsopgaver. Her må de relevante lærere aftale afleveringstidspunkter med eleverne.

Almen Studieforberedelse, STX

Teamlederen i STX har et særligt ansvar for klassens samlede AT-forløb, herunder oprettelse af alle forløb i undervisningsbeskrivelsen og sikring af, at den enkelte elev får udarbejdet en studierapport, og for, at eleverne får de fornødne forudsætninger for at kunne opfylde eksamenskravene i AT.

Mhp. herpå indkalder teamlederen i foråret i 1g og 2g ideer fra klassens lærere til AT-forløb, meddeler efter samråd med de involverede lærere ledelsen de valgte emner og ønsker til fag, lærere og timetal pr. fag til ledelsen, der ser på ønskerne og udarbejder AT-time-fagfordeling. Time-fagfordeling for Ribeforløbet i efteråret i 1g og for forløbet i studieretningsklasserne i foråret i 1g laves af ledelsen. Den færdige timefag-fordeling for AT indgår i fastlæggelsen af skolens øvrige time-fagfordeling for det kommende skoleår.

Teamlederen sørger for, at AT-lærerne i de konkrete forløb holder et første indledende møde, hvor der bl.a. aftales elevtid og arbejds- og evalueringsformer.

Teamlederen sørger for, at de forskellige adm. opgaver omkring hvert AT-forløb udføres (bl.a. kontakt til ledelsen om fag, lærere og timer; sikring af variation og progression i arbejdsformer, kompetencer, produktformer og evaluering; oprettelse og beskrivelse af forløb samt udfærdigelse af en ”historie”, der lægges i Lectio; udfærdigelse af studierapport; fastlæggelse af elevtid og besked til kontoret herom).

Teamlederen står for en dobbelttime med AT-intro i grundforløbet i 1g, samt en ”teamlederformiddag” forud for årsprøven i 2g og forud for eksamen i 3g.

I sprogforløbet i 2g overtager sproglærerne for de konkrete hold alle teamlederens forpligtelser.

Studierejser, STX

Teamlederen sørger for, at der findes to lærere, der deltager i og står for både socialt og fagligt program på introturen i januar i 1g.

Teamlederen sørger for, at der findes to lærere til klassens AT-studierejse, og har i forb. med rejsen samme pligter som i forb. med ethvert andet AT-forløb. De to lærere, der rejser, planlægger selv rejsen.

Teamlederen sørger for, at det afklares hvem, der tager med klassen på tur i 3g (f.eks. til København, normalt uge 41). De(n) lærer(e), der deltager i turen i 3g, planlægger selv rejsen, der har to overnatninger, afrejse mandag efter skoletid, hjemkomst onsdag sidst på dagen. 3g-turen er en studieretningstur, så der kan rejse en lærer med hver studieretning i en klasse, hvis studieretningerne er meget forskellige.

Studierejser, HF

Ledelsen udpeger lærere, der tager med klasserne på den fælles studietur i foråret i 1hf. Lærerne planlægger selv rejsen, der pt. har Berlin som mål.

I øvrigt

Teamlederen deltager i et antal møder indkaldt af ledelsen (f.eks. intro til teamlederarbejdet, et årligt møde for alle teamledere, og i STX et overdragelsesmøde i 1g i januar og et møde forud for teamlederformiddagen som intro til 2gAT-årsprøven og 3gAT-eksamen)

Efter samråd med klassens lærere indstiller teamlederen til rektor, hvilke elever der kandiderer til jule- og sommerlegater. Sommerlegater gives til fagligt dygtige elever. Ved fordeling af julelegater ses også på indsats for kammeraterne.

Skolen afholder ca. hver 14. dag et fællesmøde i pausen mellem 2. og 3. lektion. Ansvaret for møderne går på tur mellem klasserne. Teamlederen sørger for, at klasserne gør dette på en sober og ordentlig måde og meddeler KH, hvis klassen ikke ønsker at bidrage. Det er ikke nødvendigvis teamlederen, men den lærer, der har klassen i 2. lektion, der følger klassen til Salen de dage, hvor der er fællesmøde.

Teamlederen sørger for, at der løbende - og specielt ved afslutningen af grundforløbet og ved hvert skoleårs afslutning - ryddes op i klassens stamlokale.

Tutorer i HF

Gennemfører tutorsamtaler og sørger for, at eleverne fører studiebog. Samarbejder med teamlederen, studievejlederne og klassens øvrige lærere om at sikre eleverne det bedst mulige uddannelsesforløb f. eks. ved at differentiere den tid, der er afsat til samtaler til den enkelte elev.

Lærerforsamlinger

Læreforsamlinger om klasserne er i vid udstrækning erstattet af ”fraværsmøderne”. Der afholdes dog hvert år lige før translokationen en lærerforsamling. På denne lærerforsamling diskuteres kun de elever, som evt. bør tilrådes at gå om eller ud. Ledelsen udvælger de elever, der skal tales om.

 

29.06.2016

Kristian Bennike

rektor