Udskriv

Publikationer

Ribe Katedralskole udgiver hvert år et årsskrift med en beskrivelse af skolens liv gennem året. Årsskriftet udkommer i slutningen af januar og udleveres til elever, kommende elever (ved orienteringsmødet) og skolens samarbejdspartnere. Årsskrifterne kan, i downloadmenuen til højre, hentes i pdf-format.

Forskellige dokumenter 

Folder om studieretninger og fagpakker - september 2020 (til print og download)

Folder om studieretninger og fagpakker - september 2020 (bladrefunktion)

Folder om studieretninger og fagpakker - august 2019 (til print og download)

Folder om studieretninger og fagpakker - august 2019 (bladrefunktion)

Folder om studieretninger og fagpakker - januar 2019

Folder om studieretninger og fagpakker - december 2017

Introhæfte 2021 (til print og download), Introhæfte 2021 (bladrefunktion)

Introhæfte 2020 (til print og download), Introhæfte 2020 (bladrefunktion)

Introhæfte 2019 (til print og download), Introhæfte 2019 (bladrefunktion)

Introhæfte 2018

Introhæfte 2017

Introhæfte 2016

Introhæfte 2015

Introhæfte 2014

Introhæfte 2013

Introhæfte 2012

HF brochure 2015

HF brochure 2014

HF brochure 2013

Elevfolder 

Introhæfte 2011 

Kantateskrift  

Årsskrifter

Årsskrift 2020

Årsskrift 2019

Årsskrift 2018

Årsskrift 2017

Årsskrift 2016 

Årsskrift 2015 

Årsskrift 2014

Årsskrift 2013

Årsskrift 2012

Årsskrift 2011

Årsskrift 2010

Årsskrift 2009

Årsskrift 2008

Årsskrift 2007

Årsskrift 2006

Årsskrift 2005

Årsskrift 2004

Årsskrift 2003

Årsskrift 2002

Årsskrift 2001

Årsskrift 2000

Årsskrift 1999

 

Under opbygning - ufærdigt:

Indbydelses-Skrift til den offentlige Examen i Ribe Cathedralskole. Udgives i perioden fra i hvert tilfælde 1811 til xx og indeholder en lærd artikel skrevet af en af skolens lærere og en plan for årets eksamen.

Indbydelsesskrift 1839 - "Efterretninger angaaende Byen Ribe. Syvende Samling" af Rector, Professor, Ridder af Dannebrog Dr. P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1838 - "Efterretninger angaaende Byen Ribe. Sjette Samling" af Adjunct Peter Adler

"Bidrag til Ribes Historie under Krigen med Sverrig 1657-1660": Følger af den første svenske Krig (Aarene 1645-56), Krigens udbrud ogByen under Svenskernes Herredømme (1657-58), Byen under de Allierede 81658-60), Nogle Brudstykker om det Øvrige af Stiftet under Krigen

Indbydelsesskrift 1837 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Ottende Fortsættelse" af Rector, Professor, Ridder af Dannebrog Dr. P. N. Thorup

"De i Programmerne for 1824, 1826 og 1830 meddelte Bidrag til Kundskab om Ribe Skoles forhenværende Disciple have i disse Blade faaet en ikke ubetydelig Tilvækst. Men for paa eet Sted at kunne overskue de forhen omhandlede Personer, i Forbindelse med de der tilføiede, anføres i det nærværende Program Navnene paa dem alle, med henvisning til det eller de foregaaende Indbydelsesskrifter, hvor nærmere Oplysning gives." - Nogle tidligere fejl er nu rettet, skriver forfatteren.

Indbydelsesskrift 1836 - "Efterretninger angaaende Byen Ribe. Femte Samling" af Adjunkt Peter Adler

"Bidrag til Ribes Historie undert krigen med Sverrig i 1643-45": Krigens Udbrud, Fjendens 1ste Besøg til Slottets første Tilbageerobring, Til Slottets 2den Erobring, Efter Slottets 2den Tilbageerobring

Indbydelsesskrift 1835 - "Om Riberhus" (Efterretninger angaaende Ribe By. Fjerde samling?) af Rector og Professor P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1834 - "Efterretninger angaaende Byen Ribe. Tredie Samling" af Adjunct Peter Adler

"Bidrag til Ribes Historie under de Kejserliges Indfald i Danmark 1626-29": Aarene før de Kejserliges Ankomst, Fra Aarene under Besættelsen, Aarene efter de Kejserliges Afmarsch

Indbydelsesskrift 1833 - "Efterretninger angaaende Byen Ribe. Anden Samling" af Rector og Professor P. N. Thorup

"Antikvariske Bidrag til Ribe Byes Beskrivelse. Det nuværende Ribe er inddeelt i fire Qvarterer: den Første Fjerding, som indbefatter Byens østlige Deel, St. Hans-Fjerding, som udgjør den sydlige, St. Clemens-Fjerding, der er den vestlige, og Fjerde eller Sidste Fjerding, hvortil den nordlige Strækning af Byen henregnes."

Indbydelsesskrift 1832 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Syvende Fortsættelse" af Rector og Professor P. N. Thorup

"Førend jeg, efter mit i Programmet for 1830 givne Løfte, fortsætter Skolens Historie fra den Tid af, da det lærde Undervisningsvæsens Reform her paa Stedet begyndte at forberedes og indføres; kunde det ikke være af Vejen, foreløbigen at fremstille i et almindeligt Overblik samtlige Characterer, som ved Examen artium efter den gamle Indretning, førend Forordningen af 22de Martii 1805 var udkommmen, ere blevne de af Rector Hansen dimitterede Disciple tilkjendte i den Deel af hans Embedstid, som ligger paa hiin Side af Reformen og falder imellem Aarene 1782 og 1804, begge indbefattede."

Indbydelsesskrift 1831 - "Efterretniger angaaende Byen Ribe. Første Samling" af Adjunct H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1830 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Sjette Fortsættelse" at Rector P. N. Thorp

Indholdet i artiklen er delt i 3 afsnit: I. Fortsættelse af de i Programmerne for 1824 og 1826 meddelte Bidrag til Kundskab om Ribe Skoles forhenværende Disciple. II. Fortsættelse af den i Programmerne for 1826 og 1828 meddelte Beretning om Skolens Rectorer og Conrectorer III. Fundats for det Thura-falsterske Legat.

Indbydelsesskrift 1829 - "Jon Jonsen Therkelsens Levnet" af Biskop St. Johnsen oversat af overlærer H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1828 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Femte Fortsættelse" af Rector P. N. Thorup

"Fortsættelse af den i forrige Aars Program meddelte Beretning om Skolens Rectorer" Beretninggen indledes med omtale af Christian Falster 1723-1752.

Indbydelsesskrift 1827 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Fjerde Fortsættelse" af Rector P. N. Thorup

"Under Fortsættelsen af disse Blandede Efterretninger om Ribe Skole, som alene have til Hensigt at samle og opbevare Materialier til Skolens Historie, ere stedse flere trykte og utrykte Skrifter og Actstykker komne til Udgivernes Kundskab og af dem blevne benyttede. At foranledige saadan Meddelelse fra flere Sider var ogsaa een af de vigtigste Grunde, som bestemte dem til, efterhaanden og stykkevis at lade det Samlede komme for Lyset i en Række af Indbydelsesskrifter" ... "Dennesinde bringer jeg fornemmelig en Samling af Efterretninger om Skolens Rectorer og Conrectorer fra de ældste Tider indtil 1723."

Indbydelsesskrift 1826 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Tredie Fortsættelse"  af Rector P. N. Thorup

Indholdet i artiklen er delt i 4 afsnit: 1. Efterretning om Skolens ældste Legater til Disciples Understøttelse. 2. Fortsættelse af de i Program for 1824 leverede Bidrag til Kundskab om de Mænd, som ere udgangne fra Ribe Skole 3. Fortsættelse af den i Programmet for 1825 begyndte Udsigt overt Skolens Indtæfgter (meddelt af Adjunct Hansen) 4. Til Skolens forhenværende Disciple og andre dens velyndere"

Indbydelsesskrift 1825 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole. Anden Fortsættelse" af Adjunct H. J. Hansen

"Om Fortsættelsen af Blandede Efterretninger angaaende Ribe cathedralskosle har Hr. rectop Thorup anmjodet mig om at meddele en Udsigt over Skolens Indtægter, hvilket jeg har søgt at udføre i dette indbydelsesskrift." - de ældste oplysninger, som hansen har fundet er fra 1723.

Indbydelsesskrift 1824 - "Bidrag til Kundskab om Ribe Cathedralskole. Første Fortsættelse" af Rector P. N. Thorup

"Til de blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole, hvilke Hr. Adjunct Hansen i forrige Aars Program begyndte at meddele, leveres her et Bidrag, nemlig en Fortegnelse over Mænd, som i sin Tid have gaaet i denne Skole, med Oplysning om hvad de siden ere blevne for samfundet."

Indbydelsesskrift 1823 - "Blandede Efterretninger angaaende Ribe Cathedralskole" af Adjunct H. J. Hansen.

"I dette indbydelssesskrift meddeles saaledes beretning om de Forandringer, Skolens Bygninger have været underkastede; tillige følger en Liste paa de Candidater, der fra 1814 til 1821 ere dimitterede herfra samt deres Characterer ved de academiske Examina, for at bøde paa det savn, Man ved Standsningen af Universitets og Skole-Annalernes Udgivelse i overnævnte Tidsrum i saa henseende har følt."

Indbydelsesskrift 1822 - "Et par ord om Vejrspaadomme og Vindenes Indflydelse paa Veirliget" af Overlærer H. J. Hansen

Indbydelsseskrift 1821 - "Vitae Asceticae Latinorum cum Re Militari Romanorum Comparatio" af Theologiae Candidatus et Adjunctus Nicolaus Hjort

Indbydelsesskrift 1820 - "Om de hvidblodige Dyrs Inddeling" af Overlærer H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1819 - "Disciplens Stilling i de lærde Skoler fordum og nu" af Rector P. N. Thorup

Indbydelsesskrift 1818 - "Henriadens anden Sang i prosaisk Oversættelse efter den franske Original. Et forsøg" af Adjunct P. M. Bildsøe (?)

Indbydelsesskrift 1817 - "Forsøg til Opløsning af mechaniske Problemer" af Adjunct H. J. Hansen

Indbydelsesskrift 1816 - "Nogle af Horatses Oder, metrisk oversatte. Et forsög" af Rector P. N. Thorup (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1815 - "Prøver paa Naturkyndighedens Tilstand i Begyndelsen af 12te Aarhundrede" af Adjunct H. J. Hansen (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1814 - "Udkast til en Theorie om de harmoniske Progressioner" af Adjunct H. J. Hansen (skal scannes om)

Indbydelsesskrift 1813 - "Henrik den fjerdes Plan til Fred og Forbund mellem Europas civiliserese Nationer" af Vice-Conrector P. N. Thorup (skal scannes om!)

Indbydelsesskrift 1812 - "Et Par Ord om Methoden i Geometrien" af Adjunct H. J.Hansen (skal nok scannes om)

Indbydelsesskrift 1811 - "Meteorstene" af Adjunct H. J. Hansen