Udskriv

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler – Ribe Katedralskole 

Almindelige regler for orden og samvær

 1. Almindelige regler og normer for god opførsel forudsættes bekendt og gælder overalt på skolen og i forbindelse med enhver aktivitet, som har relation til skolen.
 2. Den enkelte elevs adfærd på de sociale medier må på intet tidspunkt, heller ikke i fritiden, have negativ betydning for forhold på skolen, herunder relationer til skolens personale og øvrige elever.
 3. Alle på skolen forventes at behandle hinanden hensynsfuldt og med respekt.
 4. Skolens udstyr og inventar skal behandles ordentligt. Overtrædelse af dette kan medføre erstatningsansvar.
 5. Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs. Der kan ikke dispenseres fra denne regel. Se skolens rygepolitik.
 6. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. Se skolens politik for alkohol og euforiserende stoffer.
 7. Eleverne må ikke møde til undervisning og tilsvarende arrangementer påvirkede af alkohol eller andre former for rusmidler.
 8. Der må som udgangspunkt ikke indtages alkohol på skolens område og ved arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture. Efter aftale med rektor kan der dog gives tilladelse til at udskænke øl og andre alkoholiske drikke med en alkoholprocent på max 5%. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til fester, caféer og andre arrangementer.
 9. I forbindelse med studieture fastsætter deltagende lærere efter aftale med rektor regler for alkohol uden for undervisningstiden og seneste tidspunkt, elever skal være tilbage på hotel, vandrehjem el.lign. Se skolens politik for alkohol og euforiserende stoffer.
 • Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner:
 • Skriftlig advarsel
 • Mundtlig advarsel
 • Erstatningsansvar ved ødelæggelse af skolens inventar og udstyr
 • Nægtelse af adgang til eller bortvisning fra fester, caféer ol.
 • Udelukkelse fra fester eller andre arrangementer på skolen i en længere periode
 • Hjemsendelse for egen regning fra introtur, studierejser og ekskursioner
 • Midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage, som registreres som fravær
 • Bortvisning fra undervisningen og skolen i særligt graverende tilfælde
 • Tilbageholdelse af private genstande, fx mobiltelefoner
  • Aktiv deltagelse i undervisningen
  • Eleverne forventes at deltage aktivt og ansvarligt i undervisningen.
  • Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer:
 1. Fremmøde til al undervisning. Alle former for fravær, uanset årsag, medregnes som fravær. Rektor kan beslutte at godskrive fravær til skolerelaterede aktiviteter som elevrådsmøder, studiepraktik, udlandsophold, ekskursioner og faglige arrangementer.
 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Dette betyder også, at opgaver af en uacceptabel kvalitet kan betragtes som ikke afleverede.
 3. Pligt til at skrive sine opgaver selv og ikke modtage uretmæssig hjælp til opgaveskrivning.
 4. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende.
 5. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 80 kr.(2014-priser) pr. døgn pr. deltager.
 6. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.
 7. Rektor kan beslutte at fritage en elev for aktiv deltagelse i dele af undervisningen, fx på grund af sygdom eller handicap. Rektor kan i denne forbindelse anmode eleven om dokumentation i form af en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæring.

Ved for meget fravær anvendes følgende sanktioner:

 1. Teamlederen i elevens klasse følger elevens fravær og gennemgår 3 gange pr. semester fraværet sammen med klassens studievejleder. Teamlederen og studievejlederen aftaler, hvilke tiltag der skal sættes i værk, og ledelsen inddrages i beslutningen. Afhængig af forsømmelsernes størrelse kan teamlederen efterfølgende tale med eleven om fraværet, eller eleven kan få en skriftlig advarsel.
 2. Hvis elevens forsømmelser fortsætter, indstilles eleven på stx til at skulle aflægge prøve i de afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.
 3. Tilsidesættes mødepligten fortsat, kan retten til at gå til prøve i et eller flere fag fortabes.
 4. Skolen afgør, om eleven er studieaktiv. Hvis eleven findes ikke-studieaktiv, bortfalder elevens SU i den ikke-aktive periode.
 5. I særligt graverende tilfælde kan der ske bortvisning. Sanktionerne iværksættes efter konkret vurdering, og der kan tages hensyn til årsagerne til fraværet.

Eleverne kan løbende holde sig orienteret om deres fravær i Lectio. Eleverne skal registrere årsagen til fravær i Lectio, og skolen kan beslutte at tage hensyn til dette ved tildeling af sanktioner.

Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver anvendes følgende sanktioner:

 1. For stx gælder, at kontoret gennemgår elevernes skriftlige fravær ca. en gang om måneden. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til ”Skrivestue”, hvor eleven under overvågning udarbejder et antal skriftlige afleveringer og derved forhåbentlig bringer sit skriftlige fravær under 15%. Hvis eleven udebliver fra ”Skrivestuen” eller skylder så mange opgaver, at ophold i ”Skrivestuen” ikke bringer elevens skriftlige fravær ned under 15% og fortsat ikke afleverer opgaver, gives en skriftlig advarsel.
 2. For hf gælder, at der afholdes lektiecafe en gang om ugen. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til lektiecafe, hvor der er mulighed for at få hjælp til sine opgaver, hvis det er nødvendigt. Herved nedbringes det skriftlige fravær forhåbentlig. Hvis eleven udebliver fra lektiecafeen, eller hvis ophold i lektiecafeen ikke har det ønskede resultat, gives en skriftlig advarsel.
 3. Tilsidesættes afleveringspligten fortsat, kan retten til at gå til prøve fortabes.
 4. Hvis eleven fortsat ikke afleverer de skriftlige opgaver, kan eleven på stx indstilles til at skulle aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.
 5. Elever, som i helt usædvanlig grad forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan bortvises fra skolen.

Sanktioner i tilfælde af, at en elev udgiver andres arbejde for sit eget:

 1. Første gang får eleven en mundtlig advarsel af faglæreren i det pågældende fag.
 2. Tages en elev i at snyde for anden gang gives en skriftlig advarsel.
 3. Tages en elev på stx i at snyde for tredje gang, indstilles eleven til at skulle aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer.
  Tages en elev på hf i at snyde for tredje gang, gives en skriftlig advarsel, og der indkaldes til samtale med rektor.
 4. Gentager snyderiet sig fjerde gang, bortvises eleven fra skolen.
 5. Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen.
  • På baggrund af en vurdering af en elevs aktive deltagelse i undervisningen træffes afgørelse om, hvorvidt eleven indstilles til prøve det pågældende år.
  • En elev, der har 02 eller derover i ikke-vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis en elevs gennemsnit er under 02, og det tillige vurderes, at eleven har fået for lidt udbytte af undervisningen, kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin.
  • Med mindre andet fremgår ovenfor, er det i alle tilfælde rektor, der beslutter en given sanktion.
  • Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende ovennævnte sanktioner uden at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

Vedtaget på bestyrelsesmøde d. 7. Juni 2017

Kristian Bennike

Rektor

Retningslinjer for elever på studierejser